җ ˲

...Ͳ... | ... | ... | ......

 
Ͳ

 
[Allegro.pl]
!!!
 

    Ͳò
   
    ó
   
    ˳
   
   
   
   
   
   
   

 ϲ
   
    Akcent

     
Białoruski

   
Annus
      Albaruthenicus
    RCHE
   

    Białoruskie
     Zeszyty
     Historyczne

   

   
   
    

   
     

   
     

    ó
     

   
   
    Druvis
    ͳ
    N
    Inform-
   
    Ͳ
    -KRAJ
    ͳ
   

       

   
    pARTisan
   
   
   
   
   
    Terra Alba
    Terra Historica
    Գ
   
   
    Czasopis

   Ͳ SETPro://DTP=Designing+Typesetting+Programming/ - Belarusan Newspaper in Free World ARCHE  www.bialorus.pl i NGO ii   ArfaBel   볳 ˳ ZBM

 

 

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE Ͳ

 

ó

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 25

SPIS TREŚCI
Oleg Łatyszonek Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów ziem białoruskich...
: ?
: - XIX .
- - 20-30- . XX . 
Eugeniusz Mironowicz Białorusini, komunizm i władze sanacyjne w latach 1937-1939

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 24

SPIS TREŚCI
S.  Dmitruk Grzegorz Chodkiewicz (ok. 1520-1572), kasztelan wileński i hetman najwyższy WKL 

- V . 
ղ .
Eugeniusz Mironowicz Polityczne uwarunkowania funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce... 

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 23

SPIS TREŚCI
Antoni Mironowicz Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców...
Mariusz Korzeniowski Białoruś i Białorusini na łamach prasy polskiej w Rosji w latach I wojny światowej 
Eugeniusz Mironowicz Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych
Tomasz Szczepański Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej nurtu... 
Marek Kiryluk Uwarunkowania rozwoju ruchu białoruskiego w Polsce w latach 1981-2003 

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 22

SPIS TREŚCI
Tomasz Kempa Prawosławie i unia we wschodnich województwach WKL w koncu XVII w.
Eugeniusz Mironowicz Kształtowanie sie struktury narodowosciowej w BSRR (19211939)
Siarhiej Tokc Struktura narodowosciowa BSRR według spisów powszechnych (19591999)
Bartłomiej Bernacki Organizacja i funkcjonowanie sowieckiego rynku prasowego na...
Aleksander Karpiuk Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 70.

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 21

SPIS TREŚCI
Oleg Łatyszonek - Pierwsze wzmianki o Białej Rusi" i Białych Rusinach"
Tomasz Kempa - Wileńskie bractwo Św. Ducha jako centrum obrony prawosławia...
Irena Matus - Powiatowy Oddział Diecezjalnej Rady Szkolnej w Bielsku w...
Antoni Mironowicz - Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych w II RP
Eugeniusz Mironowicz - Zmiany struktury etnicznej na Białorusi w okresie...

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 20

SPIS TREŚCI
³ . ...
ʳ V . 
... 
... 
XIX XX ... 

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 19

SPIS TREŚCI
Jarosław Nikodem Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie
˳ y XVI . 
Piotr Chomik Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII 

 
  ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 18

SPIS TREŚCI
,
Marzena Liedke Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja
y 20-30 XX
3 ...

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 17

SPIS TREŚCI
Jarosław Nikodem Przyczyny zamordowania Zygmunta Kiejstutowicza
Genute Kirkiene Korzenie rodu Chodkiewiczów
Dorota Michaluk O możliwościach badań struktury etnicznej ludności Podlasia w XVI w.
³ IV

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 16

SPIS TREŚCI
Tomasz Kempa Magnateria ruska wobec unii lubelskiej (1569)
Jury Hardziejeu W kwestii stratygrafii społecznej Grodna w pierwszej połowie XVI w.
Joanna Korch Choroby nękające społeczeństwo Podlasia w XVIII w.
1917 : i

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 15

SPIS TREŚCI
J. Nikodem Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły
Joanna Korch Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej
Marian Siemakowicz Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej
Piotr Gursztyn Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 14

SPIS TREŚCI
Jarosław Nikodem Stosunki Swidrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432
˳ i 60- XVI
Andrzej Jakubowski Stosunki wyznaniowe w cechach mohylewskich od pierwszej połowy XVI do II poł. XVIII wieku

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 13

SPIS TREŚCI
,
쳳 1939 :
Jerzy Prochwicz, Walki oddziałów KOP na obszarach północno-wschodniej Polski
1939-1941

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 12

SPIS TREŚCI
Tomasz Kempa Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawosławia
³ ó : (1914-1917 .)
E. Mironowicz Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej przed II wojną światową

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 11

SPIS TREŚCI
Aleksander Krawcewicz Formowanie się koncepcji genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego w polskiej historiografii
, ˳ XIII . ( )

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 10

SPIS TREŚCI
A. Mironowicz Z dziejów prawosławia na Białostocczyźnie
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Supraskie druki cyrylickie
, II
(1861-1917 .)

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 9

SPIS TREŚCI
- i ˳
Antoni Mironowicz Monaster św. Onufrego w Jablecznej
XIX XX ..

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 8

SPIS TREŚCI
. ˳
D. Fionik Ktitorowie i darczyńcy. Z dziejów dobroczynności na Podlasiu. Lata 1548-1648
Antoni Mironowicz Cerkiew prawosławna w okresie metropolii Piotra Mohyły
ó

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 7

SPIS TREŚCI
. ( XIX . 60- XIX .)
Marian Siemakowicz Polityka władz rosyjskich, niemieckich i polskich wobec szkolnictwa białoruskiego w latach 1903-1922
Eriks Jekabsons Stosunki między Łotwą i Białoruską Republiką Ludową w latach 1919-1921

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 6

SPIS TREŚCI
ϳ (-ղ ..)
Antoni Mironowicz Geneza bractw cerkiewnych
Teresa Chynczewska-Hennel Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii
Mirosława Papierzyńska-Turek Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej
Zenowiusz Ponarski Franciszek Olechnowicz wydawca, redaktor, publicysta

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 5

SPIS TREŚCI
˳
Antoni Mironowicz Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648
Ryszard Radzik Wincenty Dunin-Marcinkiewicz postać polsko-białoruskiego pogranicza
Eugeniusz Mironowicz Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury
ֳ

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 4

SPIS TREŚCI

Marzena Liedke Związki z możnymi oraz kontakty z Koroną jako przyczyny przemian językowych i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku
Antoni Mironowicz Wokół spora o przyczyny unii brzeskiej

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 3

SPIS TREŚCI
M. Liedke Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku
Ariusz Małek Bielsk Podlaski w czasach pruskich
Irena Matus Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 2

SPIS TREŚCI
Marzena Liedke System edukacji a przemiany językowe i kulturalne szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku
Antoni Mironowicz Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich wV-VIII wieku
Oleg Łatyszonek Białoruskie Oświecenie
Ը

 
ó - Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 1

SPIS TREŚCI
Irena Matus Biblioteki-czytelnie im. Florentego Pawlenkowa i towarzystwa kredytowe w białoruskich wsiach Podlasia na początku XX wieku
Eugeniusz Mironowicz Białorusini wobec państwa polskiego w latach 1918-1925 str. 20 
Wiesław Choruży Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927